buscar

Bustia de suggeriments

Nom i cognoms
Telèfon
E-mail
suggeriment

*Recuerde completar el captcha
   


D'acord amb el que disposa la Lley Orgànica 15/1999 de Protecció de Dadess de Caràcter Personal, l'informem que en cas de tractar-se de queixa susceptible de resposta, les seues dades pasen a formar part del fitxer del Registre d'Entrada de Dades de l'Ajuntament de Segorbe, i que la seua finalitat es el registre dels escrits i comunicacions que arriben a l'Ajuntament. Li comuniquem que pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancelació de les seues dades remitint un escrit al Sr. Secretari de l'Ajuntament de Segorbe, adjuntant còpia del document que acredite la seua identitat;